Fund for Wild Flora and Fauna

Публикации

Реинтродукция на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в Кресненския пролом, Югозападна България 2010 – 2015 Предпазване на домашните животни от нападения на хищници и компенсационни програми за щети от хищници


 Is the Wolf presence beneficial to Vultures in Europe How to avoid depredation on livestock by wolf – theories and tests


Какво да правим при намиране на отровени животни What do we eat tonight?!
A study on interactions between wolves, humans and scavengers in Kresna Gorge, Bulgaria
 От Димитров ден до Гергьовден и обратно – история, настояще и перспективи на подвижното овчарство  Ranging Behaviour of the Griffon Vulture Gyps fulvus in Kresna Gorge and South-western Bulgaria
 Финален отчет на “Живот за Кресненския пролом” Анализ на Биоразнообразието  (Флора и фауна) на територията на трансграничната Малешевска плнина
   
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БРАДАТ ЛЕШОЯД GYPAETUS BARBATUS (AVES: FALCONIFORMES) В БЪЛГАРИЯ 2015-2024 (Чернова)(DRAFT) ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНИЯ ЛЕШОЯД AEGYPIUS MONACHUS (AVES: FALCONIFORMES) В БЪЛГАРИЯ 2015-2024 (Чернова)(DRAFT)
   
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БЕЛОГЛАВИЯ ЛЕШОЯД (GYPS FULVUS) (AVES: FALCONIFORMES) В БЪЛГАРИЯ 2015-2024 (Чернова)(DRAFT)  ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Биологически факултет – ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕИНТРОДУКЦИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ, СОФИЯ 2015
   
 Population Boost of the Griffon Vulture Gyps fulvus (Hablizl, 1783) (Accipitridae) in Bulgaria Based on Reintroductions Seasonal and Spatial Dynamics of the Population of the Griffon Vulture Gyps fulvus (Hablizl, 1783) (Aves: Accipitridae) in Southwestern Bulgaria
Habitat Viability and Threats Assessment for the Reintroduction of the Bearded Vulture Gypaetus barbatus (L., 1758) (Accipitridae) in Bulgaria  Wolf and Vultures Sympatric Presence in Europe: Ecological
Benefits and Constraints
 Early warning system for wildlife poisoning, using intensive GPS tracked vultures as detectives
 
Kresna-Gorge-Griffon-Vulture-re-introduction-201001-150x150   Anual Report 2010.pdf

Kresna-Gorge-Griffon-Vulture-re-introduction-201101-150x150   Annual Report 2011. pdf

Report-2012-cover-sheet-150x150 Annual Report 2012.pdf

Untitled-1Annual Report 2013.pdf 

2014Annual Report 2014.pdf 

2015Annual Report 2015.pdf 

Annual Report 2016.pdf

Annual Report 2017.pdf

Annual Report 2018