Fund for Wild Flora and Fauna

Публикации

Реинтродукция на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в Кресненския пролом, Югозападна България 2010 – 2015 Предпазване на домашните животни от нападения на хищници и компенсационни програми за щети от хищници


 Is the Wolf presence beneficial to Vultures in Europe How to avoid depredation on livestock by wolf – theories and tests


Какво да правим при намиране на отровени животни What do we eat tonight?!
A study on interactions between wolves, humans and scavengers in Kresna Gorge, Bulgaria
 От Димитров ден до Гергьовден и обратно – история, настояще и перспективи на подвижното овчарство  Ranging Behaviour of the Griffon Vulture Gyps fulvus in Kresna Gorge and South-western Bulgaria
 Финален отчет на “Живот за Кресненския пролом” Анализ на Биоразнообразието  (Флора и фауна) на територията на трансграничната Малешевска плнина
   
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БРАДАТ ЛЕШОЯД GYPAETUS BARBATUS (AVES: FALCONIFORMES) В БЪЛГАРИЯ 2015-2024 (Чернова)(DRAFT) ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНИЯ ЛЕШОЯД AEGYPIUS MONACHUS (AVES: FALCONIFORMES) В БЪЛГАРИЯ 2015-2024 (Чернова)(DRAFT)
   
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БЕЛОГЛАВИЯ ЛЕШОЯД (GYPS FULVUS) (AVES: FALCONIFORMES) В БЪЛГАРИЯ 2015-2024 (Чернова)(DRAFT)  ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Биологически факултет – ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕИНТРОДУКЦИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ, СОФИЯ 2015
   
Kresna-Gorge-Griffon-Vulture-re-introduction-201001-150x150   Anual Report 2010.pdf

Kresna-Gorge-Griffon-Vulture-re-introduction-201101-150x150   Annual Report 2011. pdf

Report-2012-cover-sheet-150x150 Annual Report 2012.pdf

Untitled-1Annual Report 2013.pdf 

2014Annual Report 2014.pdf 

2015Annual Report 2015.pdf 

Annual Report 2016.pdf

Annual Report 2017.pdf