Fund for Wild Flora and Fauna

Екип ФДФФ

 Управителен съвет на ФДФФ:
 Емилиян Стойнов – Роден на 01.03.1976 в гр. София, завършил е география в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” със специализация „Физическа география, ландшафтознание и опазване на околната среда”. От 2014 е задочен докторант в Биологическия факултет на същия университет. В периода 1993-1999 е активен член на БДЗП, като участва и трупа опит в редица дейности по опазване на лешоядите в Източните Родопи и Източна Стара планина. През 2000 година е учредител на Фонд за дивата флора и фауна, а от 2009 година е председател на управителния съвет на организацията. През 2007г. печели награда Уитли (http://whitleyaward.org/winners/wolvesbears-and-vultures-bulgaria/) за проекта „Хищници, хора и техния добитък в мирно съжителство: Намаляване на заплахата за вълци, мечки и лешояди от хора и отрови, България”.
 Явор Георгиев– Роден на 10.07.1976 в гр. Пловдив, завършил е „География“ в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” със специализация „Физическа география, ландшафтознание и опазване на околната среда”. Ръководи програмата на ФДФФ в борбата с нелегалното залагане на отрови в природата и природосъобразно отглеждане на добитък. Отговаря за дейностите на ФДФФ в Сакар. Председател на ФДФФ- София. Има фирма за биологично производство на земеделска продукция.
 Атанас Грозданов – Роден на 14.04.1980г. в София. Завършва Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“. Дипломира се като бакалавър по биология , магистър по зоология и доктор по зоология в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор на над 40 популярни и над 30 научни статии, свързани с орнитологията, херпетологията, консервационната биология и др. Участва като ръководител или експерт в над 20 научни проекта. Лектор в Erasmus Intensive programmes в Испания и Португалия. От 2004 до момента работи като асистент и главен асистент в Биологическия факултет на СУ, където е и член на Факултетния съвет. Член на Управителния съвет на ФДФФ.
 Ключови служители на ФДФФ:
 Надя Вангелова- Родена на 20.02.1978г в Благоевград. завършила е география в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” със специализация „Физическа география, ландшафтознание и опазване на околната среда”. Преминала е специализация в Колумбийския университет- Ню Йорк по Програма за обещаващи лидери в образованието на фондация „Америка за България“. През 2000 година е учредител и председател на Фонд за дивата флора и фауна. От 2012 е координатор на проекта „Живот за Кресненския пролом“ финансиран от Програма LIFE+ на ЕС. От 2004 до 2015 работи като учител по география в СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски“- Благоевград.
 Христо Пешев – Роден на 31.03.1979 в Благоевград. Завършил екология в ЮгозападнияУниверситет в родния си град. От 2010 година е член на ФДФФ, а от 2012- ръководител на полевите дейности по реинтродуцията на белоглавия лешояд в Кресненския пролом по проект „Живот за Кресненския пролом“. Фотограф-анималист и графичен дизайнер. Негови снимки са публикувани в многобройни изложби и списания.
 Лъчезар Бончев- роден на 28.01.1978 в град Котел. Завършил е „История и география“ в Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“. Работил като учител по история и руски език. От 2006 година работи във ФДФФ като координатор на дейностите в Източна Стара планина. Отговаря за функционирането на фермите, реинтродукцията, мониторинга и подхранването на лешоядите, както и за поддръжката на пасищните екосистеми върху земите на ФДФФ.
Лилия Карагьозова- родена на 23.12.1976 в София, завършила е „Счетоводство и контрол“ и „Икономика и организация на труда“ в УНСС. Работи като финансов координатор на ФДФФ от 2010г. Собственик на счетоводна фирма „Ка Ел Джи“. Дългогодишен опит и експерност във водене на счетоводство на НПО.
Георги Стоянов– роден на 18.01.1965г в София, завършил е „Биология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Доброволен сътрудник е на Българска орнитологическа централа към БАН от 1979 до 2008г. Председател на „Дружество за защита на хищните птици“. Работи за реитродукция и опазване на лешоядите във Врачанска планина от 25 години, а във ФДФФ е от 2010 година. Съавтор на над 50 научни статии. През 2015 спечели престижната награда на журито за „Активист на природата“ в Годишните награди на БФБ за опазване на природата в България.
Георги Георгиев- роден на 27.08.1963г в село Ракитна. Контролира и организира строителните дейности, отглеждането на добитък и охраната и поддръжката на Център за диви животни в село Ракитна по проект „Живот за Кресненския пролом“ на ФДФФ.
Стамен Станчев- роден на 17.12.1980 в Свищов, завършил е „География“ в ЮЗУ „ Неофит Рилски“. Работи за ФДФФ почти от създаването на организацията до 2009 година. Изгражда и разработва Компенсаторната програма за щети от хищници, създава работна мрежа от фермери в Югозападна България. Понастоящем работи във ФДФФ само в определени кампанийни дейности.
 Георги Кочев- роден на 12.12.1977 в Котел, завършил е “Екология и Опазване на Околната Среда” в Шуменски университет. Бил е доброволец на Българско дружество за защита на птиците от 1995г и участва във всички техни проекти на територията на Котленска планина. Работил е като учител по математика. От 2000г работи във ФДФФ, първоначално като доброволец, а после е „Координатор за Котленска планина“ до 2006 година. Понастоящем е доброволен сътрудник на ФДФФ.
Томе Лисичанец- роден през 1935г в Кавадарци, Република Македония има горско висше образование и е бил учител по дисциплината „Природни бедствия“ в Горско-земеделската гимназия „Горче Петров“ в Кавадарци, запален планинар и природозащитник. През 2002 година основава „Фонд за дивата флора и фауна- Кавадарци“ и с финансовата и логистична помощ на екипа от ФДФФ в България, той реализира редица проекти за опазване на четирите вида лешояди, царски орел, белошипа ветрушка. Понастоящем е пенсионер и доброволец в организацията „Аквила“.
Христо Иванов- роден на 21.08.1976г в София, завършва „Химия“ в Химикотехнологичен и металургичен университет. Притежава фото студио в София. От 2001 до 2005 работи за ФДФФ, активно се включва в проектите на територията на Република Македония, работи за популяризирането и медийното отразяване на дейностите на организацията. Понастоящем е доброволен сътрудник на ФДФФ.
Снежана и Гошо Ковачеви- семейство фермери от село Брежани, които сътрудничат и работят за ФДФФ през периода 2005-2013. Те подпомагат организацията в създаването на Компенсаторната програма за щети от хищници и закупуването и отглеждането на стада от овце и кози от ФДФФ в района за целите на програмата. Понастоящем имат семеен бизнес за отглеждане на редки породи крави в село Ракитна.
Хатидже и Доргуд Джамбаз- фермери от село Малко село, Котленска планина, работят във фермите на ФДФФ в периода 2005-2008. Оттогава сътрудничат на екипа на ФДФФ в Котел с предоставяне на умрели животни от фермата си за хранене на лешоядите. Също подпомагат организацията в управление на пасищните екисистеми с консервационна цел, като предоставят за ползване добитъка си
Ключови доброволци на ФДФФ:
Оливър Крю– гражданин на САЩ, доброволец от Корпуса на мира във ФДФФ през периода 2001-2002. Участва в изначалното изграждане на капацитета на ФДФФ за работа с обществеността, подготовка на проекти, работа с медиите и други.
 Тоня Маринова– доброволец в перода 2001-2005, тогава студентка по „Екология“ в ЮЗУ „Неофит рилоски“. Участва активно и ръководи някои от проектите на ФДФФ свързани с изграждане на Компенсаторната програма за щети от хищници и намаляване на отровите в природата. Има голяма роля в изграждане на доброволческия капацитет на ФДФФ. Понастоящем е образователен експерт в Природно-научния музей в Благоевград.
 Мартин Хофман- белгиец, доброволец на ФДФФ през 2006-2007. Участва активно в изграждането и развитието на Компенсаторната програма за щети от хищници. Участва в първите пускания на белоглави лешояди в Котел.
 Дани Хептенстоун- англичанин, студент- доброволец през 2005. Участва в първите експериментални пускания на белоглави лешояди в Котел и мониторинг на птиците. Има издадени публикации от проследяването на процеса.
Иван Бишков-географ, председател на УС на ФДФФ- София до 2010 година. Участва активно в разработването на Програма Антиотрови на ФДФФ. Има частен бизнес за поправка на компютри.
 Емануел Лисичанец- македонец, син на Томе Лисичанец и активен доброволец на ФДФФ за периода 2002-2007. Участв
а в реализирането на всички проекти на ФДФФ-Кавадарци свързани с опазване на хищните птици. Носител е на наградата „Ръфорд“ за опазването на царския орел на английска фондация със същото име. Понастоящем е председател на НПО „Аквила“.
 Деян Колибаров- електротехник- инженер от Котел, който доброволно подпомага ФДФФ в периода 2003-2005 с уменията си, в изграждане и поддръжката на волиера за лешояди в Котленска планина и оборудването на ферма „Скендерево“ на ФДФФ със соларни панели.
Ивайло Димчев– от Бургас, дългогодишен доброволец на БДЗП, еколог по професия. Той участва в дейностите на ФДФФ по провеждане на трансхумация в Стара планина. Доброволно подпомага логистично фермите на ФДФФ в Котленска планина и обучението на овчерски кучета.
Радослав Георгиев- активен доброволец на ФДФФ от 2004 до 2009, той подпомага създаването и институциализирането на Компенсаторна програма за щети от хищници. Понастоящем работи във международния френски легион.
Борис Янев- от Кресна, студент в Благоевград и активен доброволец на ФДФФ от 2004 до 2009, той подпомага създаването и институциализирането на Компенсаторна програма за щети от хищници.
Росен Алексов– биолог и държавен експерт по биоразнообразие в РИОСВ Благоевград. Той активно подпомага всички дейности на ФДФФ в Югозападна България през годините- борбата с нелегалното тровене в природата, реинтродукцията на белоглав лешояд и др
 Калинка Попова- студентка по екология в Благоевград. Участва в в бригади и мероприятия по опазване на хищните птици и реинтродукция на белоглав лешояд в ЮЗ България до 2009. Понастоящем има частен семеен бизнес.
Александър Пулев– биолог и преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Доброволец е на ФДФФ от 2007 година и участва в бригади и мероприятия по опазване на хищните птици и реинтродукция на белоглав лешояд в ЮЗ България.
Райка Иванова- биолог, завеждащ отдел „Природа“ в Регионален исторически музей Благоевград, доброволец на ФДФФ в периода 2007-2009, участва в бригади и мероприятия по опазване на хищните птици и реинтродукция на белоглав лешояд в ЮЗ България.
Александър Щърбев- географ и доброволец на ФДФФ в изграждането на Компенсаторна програма за щети от хищници до 2009. Понастоящем е учител в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ село Микрево
Йорданка Кочева- биолог и директор на ОУ в село Тича, майка на Георги Кочев, участвала в изграждане капацитета на ФДФФ в Котел и основател на ФДФФ-Котел в периода 2003-2006. Активно подпомага процеса по обявяване на Котленска планина за НАТУРА 2000 място. Понастоящем е пенсионер
Гинка Вангелова– счетоводител, майка на Надя Вангелова и активен доброволец на ФДФФ в периода 2000-2009. Изгражда финансово-счетоводния капацитет на ФДФФ и консултира организацията при изготвяне на счетоводни отчети. Понастоящем е пенсионер.
Христо Стойнов- педагог по образование, баща на Емилиян Стойнов и доброволец на ФДФФ от 2002 насам. Предоставя безвъзмезно къщата си в Котел за офис и квартира на екипа на ФДФФ през годините.
Илия Вангелов– техник по телекомуникациите, баща на Надя Вангелова и активен доброволец на ФДФФ от създаването и до сега. Изгражда и поддържа доброволно електрически и комуникационни инсталации във фермите и обектите на ФДФФ.
Ричард Цинк- биолог от Австрия, пионер в реинтродукцията на брадат лешояд в Алпите, активен доброволец на ФДФФ в периода 2001-2008. Участва в теренни експедиции на ФДФФ в Република Македония, подпомага изграждането на научния и финансов капацитет на организацията. Обучава екипа на ФДФФ за процеса на реинтродукция на лешоядите. Понастоящем работи в Университет по ветеринарна медицина във Виена.
Радостин Пармаков- фермер в Котел, притежава и отглежда крави и биволи в района на волиерата за лешояди и площадката за подхранване. След 2007 е един от нас важните снабдители на храна за лешояди.
Иван Боянов- автомонтьор от Котел, поддържа автомобилите на ФДФФ в добро състояние, за да се изнася редовно храна за лешоядите по труднодостъпни пътища.
Jakob-van-BeelenЯп Беелен– холандец и туроператор, собственик на фирма GoKotel, който живее от 2006 година в България. Участва активно в разработване на трансхумантните турове и популяризирането на тази природосъобразна практика, чрез организиране на фестивал на Трансхуманцията в Котел. Понастоящем е активист на партията „Зелените“ във Велико Търново.
Галина Дурмушлийска– известна народна певица от Добруджа, живее в Котел и е доброволец на ФДФФ от 2009 година. Преподава народно пеене. Участва и пее безвъзмезно в събитията свързани с популяризирането на сезонното овчарство в Котел организирани от ФДФФ
 Веселин Талазов– директор на Природо-научния музей в град Котел през 2003 година, съдейства за построяване и поддръжката на първата адаптационна волиера за лешояди в Стара планина, в двора на музея, като така прави възможно официализиране на проекта.
 Диана Златанова– доктор на биологическите науки, през периода 2000-2005 е доброволец на ФДФФ, когато работи като образователен експерт в Зоопарк София и прави възможни първите опити за размножителна програма на закрито на белоглави лешояди с цел връщането им в природата. Тя подпомага първоначалния научен капацитет на ФДФФ с експертиза в областта на опазването на едни бозайници. Понастоящем е преподавател в Софийски университет.
1010094_738311342869497_1794507820_nДенис Маас– холандец, студент и доброволец на проекта „Живот за Кресненския пролом“ през 2012 година. Изучава и маркира опасните електрически стълбове в пролома, част от които по-късно са изолирани и обезопасени. Понастоящем е социален работник в Холандия.
539570_497304020311515_687283183_nАлександър Мануилов– студент по химия в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Активен доброволец във ФДФФ след 2009. Участва в различни дейности и мероприятия по връщане на белоглавия лешояд в Кресненския пролом. Понсатоящем работи като консултант в търговска верига.
311735_2139834573093_1859699276_nАлександър Лазаров– програмист, работи в регионален телевизионен канал в Благоевград. Активен доброволец във ФДФФ след 2010. Участва в различни дейности и мероприятия по връщане на белоглавия лешояд в Кресненския пролом.
311735_2139834573093_1859699276_nГеорги Вантов- начален педагог, работи като детски учител в Благоевград. Активен доброволец във ФДФФ след 2010. Участва в различни дейности и мероприятия по връщане на белоглавия лешояд в Кресненския пролом. Има голям принос и към поддържането и създаването на доброволчески потенциал на организацията.
10411751_906987242676913_4916837624031603654_nКирил Чучков– химик, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Активен доброволец във ФДФФ след 2010. Участва в различни дейности и мероприятия по връщане на белоглавия лешояд в Кресненския пролом.
311735_2139834573093_1859699276_nЛюбомир Грънчаров– Активен доброволец във ФДФФ след 2010. Участва в различни дейности и мероприятия по връщане на белоглавия лешояд в Кресненския пролом. Понастоящем работи като счетоводител във фирма за производство на филмови ефекти.
311735_2139834573093_1859699276_nХристина Грозданова– завършила е „Изкуствознание“ в Художествената Академия, работи като редовен докторант там, съпруга на Атанас Грозданов. Активен доброволец на ФДФФ от 2009, участва в редица мероприятия и природозащитни проекти. През 2015 организира първите по рода си конкурс и изложба за художници анималисти наречена „Голямото завръщане“и част от Първата национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове в България, съорганизирана от ФДФФ.
311735_2139834573093_1859699276_nМилос Ван Лийст– холандец, студент и доброволец във ФДФФ през 2014. Живее и работи шест месеца в село Ракитна. Разработва стратегия за икономически растеж на района в полза на опазването на богатото биологично разнообразие в Кресненския пролом.
10478368_10204786781663725_4835912177069932609_oХанс Вилпстра– холандец, студент и доброволец във ФДФФ през 2014 и 2015. Прави проучване и доклади за актуалното състояние на конфликта човек-жищник в Кресненския пролом, включващо анкетиране на повече от 300 жиотновъди в района. Понастоящем живее в Ракитна и е активен доброволец на ФДФФ.
10984453_10206264466804930_1294689418903797887_nСтудентите от Клуб „Скорец“- студентски клуб към Факултета по биология към СУ „Св. Климент Охридски“ с ръководител гл.ас.д-р Атанас Грозданов са активни доброволци на ФДФФ от създаването си. Лина Паунова, Димитър Димитров, Димитър Ненов, Марина Тонева, Сийка Лакова, Петър Маолов, Яна Йорданова, Пламен Петров, Силвия Нестерова, Ненчо Анастасов са студентите, които често посещават проекта „Живот за Кресненския пролом“ и организират доброволчески бригади в помощ на екипа на проекта.
Димитър Първанов- биолог, работи в научно-изследователския отдел на МБАЛ Надежда. Доброволец на ФДФФ от 2012 в проект „Живот за Кресненския пролом“. Подпомага екипът на ФДФФ в събиране на данни и мониторинг, както и за изготвяне на научни статии и публикации.
Георги Кунев– биолог- ботаник, Доброволец на ФДФФ от 2012 в проект „Живот за Кресненския пролом“. Подпомага екипът на ФДФФ в събиране на данни и мониторинг на видове от местната фауна и за целите на оценяване ползите от пасищното екстензивно животновъдство върху флористичното разнообразие.
Анна Сивева- географ, живее в Бургас, член е на управителния съвет на ФДФФ до 2014. Понастоящем работи във водеща фирма за интернет реклама.
11863364_722862524485479_7749261450283952940_nДеница Лонтова- завършила „Социология“, доброволец на ФДФФ от 2010 година насам, участва в редица мероприятия по опазване на хищните птици и реинтродукция на белоглав лешояд в Кресненския пролом. Понастоящем работи като козметик на частна практика.
Валери Пешев– техник от Благоевград, баща на Христо Пешев, доброволец на ФДФФ от 2010 година насам, поддържа в добро състояние високопоходимите автомобили и ремаркета на ФДФФ. Работи в голяма пивоварна фирма.
Служители и подизпълнители на ФДФФ през 2015г
Котленска планина- Добри Беров, Руска Василева, Димитър Димитров, Галина Мартинова.
Кресненски пролом- Георги Павлов, Николай Стоянов, Диана Айкова, Мария Христова.
Врачанска планина- Йоцо Петров