Fund for Wild Flora and Fauna

Десетилетие за възстановяване на изчезнали видове в България

777Целта е да се възстановят изчезнали от страната или локално изчезнали видове от някои части на България, които имат важна екологична роля: Брадат лешояд; Белоглав лешояд; Черен лешояд; Египетски лешояд; Ловен сокол; Белошипа ветрушка; Елен лопатар; Благороден елен; Дива коза; Лалугер; Горски ибис; Момин жерав; Сив жерав; Голяма дропла; Малка дропла; Къдроглав пеликан; Розов пеликан;