Fund for Wild Flora and Fauna

Международна среща, посветена на проблема с използването на отрови в дивата природа

На 25.04.2017г., в София се проведе международна Работна среща, посветена на проблема с използването на отрови в дивата природа. Срещата се организира в рамките на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649.

На нея присъстваха представили на Испанското министерство на околната среда, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF), както и един от най-големите експрети по анализ на отровни субстанции – испанеца Rafael Mateo Soria. От българска страна, организаторите от VCF бяха поканили редица институции, сред които – Министерството на околната среда и водите, Националната служба за защита на природата, Министерство на вътрешните работи, Българската агенция по безопасност на храните, Областните дирекции по безопасност на храните (Сливен, Благоевград, Монтана, София), Регионалните инспекции по околна среда и води (Стара Загора, Благоевград, Хасково, София), Сдружението на ловците и риболовците в България, неправителствени организации /Фонд за дивата флора и фауна, Зелени Балкани, Българско дружество за защита на птиците, Дружество за защита на хищните птици, Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани/; експерти в областта на анализа на отровни субстанции и юристи.

По време на срещата беше представена ретроспекция на проблема с използването на отрови в България (още от времето, когато използването им е било легално), както и анализ на текущата ситуация (когато поставянето им представлява престъпление и нарушава няколко закона). Фондът за дивата флора и фауна представи и последния „горещ“ случай в Кресненското дефиле, при който нелегалното използване на отрови причини смъртта на между 20-30 птици от изключително редкия белоглав лешояд. БДЗП, ДЗХП и Зелени Балкани представиха накратко ситуацията в Източни Родопи, Врачански Балкан и района на Сливен-Котел.

Испанските експерти представиха подробно институционалната схема, която работи в Испания за противодействие, превенция и санкциониране, в случаите на използване на отровни примамки. Представена бе и схемата и спецификите при събиране на доказателствен материал и анализа на проби.

По време на дискусиите, с участието на всички участници в срещата, за съжаление стана ясно, че България няма ясно схема за действие при констатирани случаи на отравяне на диви или домашни животни. На практика самите институции „изпадат в смут“ и не могат да реагират адекватно и навременно на създалата се ситуация. Това от своя страна е предпоставка за отравянето на нови животни. Липсата на санкции и ефективни наказания за извършените закононарушения пък създават чувство на безнаказаност у извършителите и са предпоставка за нови престъпления.

Всички присъстващи се обединиха около мнението, че е нужна сериозна съвместна работа по проблема и изразиха готовност да съдействат и участват в рамките на бъдеща междуведомствена работна група.

Не на последно място, екипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 изразява готовност да се сформира широкообхватна коалиция, която да работи за трайното преодоляване на проблема на територията на страната.